תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

מדיניות ופרטיות מיזם שומרי הדרך:

 1. 1. הנני מתחייב\ת להשתמש ביישומון (אפליקציה) בזהירות הנדרשת, ובכלל זאת להפעיל את היישומון ולכוון את המצלמה בטרם תחילת הנהיגה, לא להזיזה תוך כדי הנהיגה לכל מטרה שהיא, ולעשות כל זאת רק כאשר הטלפון הנייד מונח באופן יציב ובטוח ב"זרוע" המיועדת לכך ולא בכף ידי, ולדווח דיווח בדרך חוקית בהתאם לתקנות התעבורה.
 2. הנני מצהיר/ה שאני מודע/ת ומסכים/מה למטרת השימוש ביישומון, כפי שהוגדרה על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (להלן – "הרשות") ועמותת נתיב בטוח – אכיפה אזרחית בדרכים (ע"ר) (להלן – "העמותה", ושתיהן יחד ייקראו להלן – "המפעילות"), כפי שיוגדר להלן.

מטרת השימוש ביישומון:

השימוש ביישומון נועד להגברת הבטיחות בכבישי הארץ, על ידי הגברת ההרתעה מפני ביצוע עבירות תנועה, באמצעות תיעוד עבירות תנועה של נהגים, בדגש על עבירות המהוות  סכנת חיים, והעברת התיעוד לשימושם של הרלב"ד ומשטרת ישראל.

שימוש ביישומון:

 1. הנני מצהיר/ה כי אני יודע שהעברת דיווחים שלי למשטרה מותנית בכך שאעבור אימות במסגרת מערכת ממשל זמין הממשלתית. אני מתחייב/ת שככל שעדיין לא עברתי אימות במערכת זאת אעשה זאת בהקדם באמצעות לינק שיישלח אלי. אני מודע/ת לכך שאם לא אבצע אימות זהות ממשל זמין הדבר עשוי להביא לחסימתי מדיווח במסגרת שומרי הדרך.
 2. הנני מצהיר/ה כי לא אעסוק בפעילות אכיפה יזומה, אלא רק בתיעוד התנועה אגב ובמהלך נסיעתי בדרך, אלא אם כן אקבל אישור מראש  והנחיה לכך על ידי הרלב"ד והעמותה;
 3. הנני מתחייב /ת לא לפנות/ לשוחח/ להתעמת עם נהגים המתועדים במסגרת פעילותי;
 4. הנני מצהיר/ה כי אם אתעד במסגרת מיזם זה עבירות תנועה של נהג/ת שיש לי עימם היכרות מוקדמת  אדווח על כך בעת העברת הדיווח למיזם;        
 5. הנני מתחייב/ת לא לבצע עבירות תנועה על מנת לתעד עבירה/ות תנועה של משתמשי דרך אחרים ומבהיר כי עצם היותי מתנדב במיזם "שומרי הדרך" אינו מקנה לי כל סמכות או זכות שאין לכל נהג אחר;
 6. הנני מתחייב /ת שלא להזדהות כמי שפועל מטעם המשטרה, כשוטר או כמתנדב מטעמה;
 7. הנני יודע/ת כי מעמדי כמעמד מוסר תלונה במשטרה ולפיכך במידה ואדרש לכך
 8. מחובתי להתייצב, לדווח ולהעיד אמת בבית משפט על האירוע/ים אותו/ם תיעדתי.
  אני מסכימ/ה כי ככל שתועדו כלי רכב המבצעים עבירות נוספות בסרטון צילמתי, יועברו אירועים אלו להמשך טיפול הרלב״ד או למשטרת ישראל לצורך בחינה והפקת דו״חות תנועה בהתאם לשיקול דעתה מבלי שמילאתי בגינן טופס תלונה.
 1. הנני מתחייב/ת שלא לצלם סרטון ו/או להעביר קובץ שנדמה כסרטון אשר:
  • צולם מתוך סיבות או מטרות לא הגונות, דוגמת: איומים, השמצות, סחיטות, נקמה או
  • כדבר אחר אשר אינו מתאים לרוח ולמטרת השימוש ביישומון.
  • ביודעין מכיל וירוס או תוכנה כלשהי. 
  • מכיל חומר, אשר יכול להוות הפרה של זכויות קניין, הכוללים אך אינם מסתכמים בקניין רוחני, וזכויות יוצרים.
 2. הנני מצהיר /ה בזאת כי אני מודע/ת לכך שהיישומון, מפתחיו והמפעילות אינם אחראים לכל פגיעה או נזק, בין ישיר, עקיף, פיזי, כספי, הזדמנותי, הפסד תוכני, הפסד מערכתי, הפסד קבצים, או כל הפסד שהוא הנגרם באופן ישיר, עקיף או בכל אופן שהוא הנגרם כתוצאה משימוש ביישומון, חוסר יכולת שימוש בו, שינוי פתאומי החל בו, העלאת תוכן אליו, שליחת תוכן ממנו, השתתפות בו, הירשמות אליו, יציאה ממנו, או כל פעולה אחרת הקשורה באופן ישיר או בלתי  ישיר ליישומון.
 3. הנני מצהיר/ה בזאת כי אני מודע/ת לכך שהאפליקציה שולחת את הדיווח המצולם ביחד עם פרטים מזהים דוגמת זיהוי השולח, ומיקום ושעת הצילום, עקב צרכים משפטיים, הנובעים מהרצון להעביר חלק מהדיווחים המצולמים לאגף התנועה במשטרת ישראל, לצורכי אכיפה.
 4. למען הסר ספק, הנני מאשר/ת בזאת כי ככל שיש זכות יוצרים או זכות קניין רוחני אחר בחומר שנשלח על ידי למפעילות או למרכז הסינון המופעל ע"י עמותת נתיב בטוח, הרי שהן בבעלותי; ידוע למשתמש/ת כי משלוח החומר ו/או התכנים למפעילות מהווה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בחומר שנשלח, וכן כי השליחה מהווה אישור לפרסמו או להציגו בכל מקום וזמן שימצאו המפעילות לנכון ובהתאם לשיקול דעתן הבלעדי, ולעשות בחומר כל שימוש שיראה להם לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים. בתמורה או שלא בתמורה ולבצע שינויים או עריכה במידת הצורך. הנני מצהיר/ה כי אני מסכים/מה ומודע/ת לכך שבכל שלב הוא/היא לא אהיה זכאי/תלכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור שליחת הסרטון והשימוש בו, וכי המפעילות אינן מתחייבות לפרסם את שמו כמקור החומר וכי הוא מוותר על ציון שמו כמקור החומר.
 5. הנני מבין/ה שהדיווחים המצולמים שלי עשויים לעבור למשטרת ישראל, פרקליטות המדינה והתביעה המשטרתית ולכל גופי אכיפה רלוונטי אחר על מנת שייעשה בירור בנוגע לנקיטה בהליך פלילי, וכן לכל גוף אחר שהמפעילות יראו לנכון להעביר לו.
 6. הנני מודע/ת לכך שאסור לי לעשות שימוש כלשהו בתיעודים שאבצע באמצעות היישומון, ואסור לי להעבירם לגורם כלשהו למעט העמותה והרלב"ד, אלא אם כן קיבלתי אישור לכך במפורש ובכתב מן הגורם האחראי בעמותה, כפי שייקבע מעת לעת.
 7. בכפוף לתנאי שימוש אלה המופיעים ביישומון, וכל שימוש ביישומון ו/או שליחה של סרטון מהווה, כל פעם מחדש, הסכמה מחודשת לשימוש בכפוף לתנאי השימוש.
 8. הנני מצהיר/ה כי אני מודע/ת לכך שבעת הדיווח על אירוע אני נדרש/ת לתארו במילותיו וכי רק בשלב זה תהא הקלטת אודיו בחלל הרכב ותיעוד מיקום של הרכב, וכי הוא מודע לכך שדיווח מילולי זה ישמש לצורכי אכיפת העבירה עליה דווח או לכל שימוש אחר שהמפעילות יצטרכו לצורך קידום מטרות המיזם.
 9. הנני מצהיר/ה, כי הוא/היא מודע/ת לכך שהמפעילות רשאיות לחדול מלאפשר לי את הגישה ליישומון בכל שלב שהוא מבלי להודיע מראש, ומבלי לקבל אישור, וכי יש להן שיקול דעת מוחלט בנושא, במקרים בהם סברו כי נעשה שימוש שאינו מתאים או ראוי ביישומון, או באופן הנוגד את מטרות המפעילות.

כללי
הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל, אשר מהווים את הסמכות לדון בכל סכסוך העולה מן ההסכם, ההפעלה והשימוש של המשתמש/ת ביישומן.

סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנובע מחוזה זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים.

 

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות חלה על כל שימוש באפליקציית שומרי הדרך בכל מכשיר שהוא. מדיניות הפרטיות המעודכנת מפורסמת באתר. המפעילות יעדכנו  את הוראות מדיניות הפרטיות, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי ובהתאם לדין. אנא הקפידו לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר.

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בחודש ינואר 2024.

 

אינך מחויב על פי חוק למסור לנו את כל מידע אישי אודותיך ומסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, אתה מסכים לכך כי ללא מסירת המידע האישי לא נוכל להציע לך את השירותים הכלולים באפליקציה, כולם או חלקם, או שלא תוכל לעשות שימוש בכל האפשרויות, התכנים או המידע המוצעים דרך האפליקציה.

 

במסגרת הרישום למיזם והשימוש ביישומון, אנו אוספים את המידע האישי המפורט להלן ולצורך המטרות המפורטות להלן:

 • שם מלא כפי שמופיע בתעודת זהות ישמשו לפניה אליכם, לאימות זהותכם ולהעברה למשטרת ישראל במסגרת תלונתכם.
 • מספר תעודת זהות ישמש לצורך הזיהוי החד ערכי של המשתמש, ובמקרים של דיווח למשטרה כתלונת אזרח.
 • פרטי קשר כמו, מספר טלפון ודואר אלקטרוני ישמשו ליצירת קשר עם המשתמש במקרים של דרישה להבנה או הסבר בנוגע לתהליך הדיווח או עדכונים שוטפים או מסרים מטעם המיזם.
 • נתוני המכשיר הכוללים, UUID, IMEI ופרטי התוכנה (סוג מכשיר ומערכת הפעלה), ישמשו למטרות אבטחה וזיהוי חד ערכי של המכשיר והמשתמש.
 • תאריך הרשמה למיזם ישמש לבדיקה ובקרה על פעילות המשתמש במערכת.
 • אימות בממשל זמין יסייע באימות זהות המשתמש לדיווח למשטרה כתלונת אזרח, מובהר כי מידע זה לא יכלול את פרטי הזיהוי באמצעותם זוהה/תה המשתמש/ת בממשל זמין, לרבות פרטי האשראי.
 • מידע אודות האפליקציה, כמו מספר הגרסה, ישמש לסיוע טכני ותמיכה במקרי תקלות או בעיות פונקציונליות.
 • תיעוד מיקום וקול המשתמש, במהלך שהאפליקציה דלוקה אצל המשתמש היא מסמנת את המיקום/קול של המשתמש, ברגע שהמשתמש נותן הוראה לאפליקציה להתחיל לדווח, האפליקציה שומרת את המיקום/הקול הספציפי באותו רגע של הלחיצה בלבד.
 • עבור חלק מהמשתמשים אנו לוקחים את השיוך הארגוני והמקצועי , או המקור דרכו הגיע אלינו, לצורך תמיכה במשתמשים והצעת פתרונות מותאמים.
 • השמירה על פרטי המשתמש המפורטים בסעיפים 1-9, כולל תאריך הדיווח האחרון, היא למטרת בקרה וניטור של פעילות המשתמש במערכת.
 • השמירה על התכתבויות והפניות עם המשתמש מאפשרת ניהול יעיל ומקצועי של קשרי הצוות עם המשתמשים.
 • השמירה על דיווחים על קשיי הפעלה של המשתמש מאפשרת להבין ולטפל בבעיות באופן מהימן ומקצועי.
 • שמירה על השפה המועדפת של המשתמש מאפשרת להתאים את השירות לצרכיו האישיים.
 • שמירה על UUID של מצלמת דרך מאפשרת אימות וניטור של פעילות מתנדבים שמשתמשים במצלמות דרך.


פרטים אלה או חלקם עשויים להיות מועברים לגורמים הבאים:

 • משטרת ישראל.
 • הרשות. הלאומית לבטיחות בדרכים.
 • ספקי השירות שלנו כגון, ספק אחסון בענן ספק ניהול לקוחות וכיוב׳ .

המשתמש/ת מסכים/מה לכך, שאנו נהיה רשאים לאסוף ולהפיק את המידע, ולעשות בו שימוש למטרות כפי שהוגדרו לעיל, ולצורך תפעול שוטף של המיזם, לרבות  פניה וזיהוי, תפעול ושיפור האתרים והאפליקציות , דיוור ישיר, פנייה למשתמשים בכל דרך, מניעת הונאה ותרמית, שיפור חווית השימוש, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח, אפיון, בקרה ומחקר סטטיסטי.

 

המשתמש/ת מודע/ת לכך, כי המפעילות שומרות את הדיווחים שהועברו למשטרה על פי חוק.

 

בפרט, המשתמשים מסכימים לקבל דיוור, תכנים שיווקיים ו/או דברי פרסומת ו/או הודעה על שינויים בשירות, באתרים או באפליקציות, וכן כל תוכן אחר שייקבע על פי שיקול הדעת הבלעדי של המפעילות – באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, ובכל דרך תקשורת אחרת (להלן וביחד – "דיוור").

 

משתמשים שאינם מעוניינים לקבל דיוור, רשאים לבקש להסיר את שמם מרשימת התפוצה, באמצעות לחיצה על קישור בתחתית כל הודעת פרסומת אלקטרונית שתישלח על-ידי המפעילות ו/או באמצעות פניה בעל-פה ו/או בכתב לכתובת [email protected] או למוקד השירות בטלפון מספר: 055-5660148 במקרה כאמור, המפעילות יסירו את  מבקש/ת ההסרה מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ולחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. מובהר כי האמור בסעיף זה תקף לגבי תכנים פרסומיים/שיווקיים ואינו תקף לגבי הודעות בעלות תוכן שירותי.

 

הינך זכאי, על פי חוק, לעיין במידע הקשור אליך והנמצא במאגר המידע שלנו. אם לאחר שעיינת בו, תמצא אותו לא נכון, לא שלם, לא ברור או לא מעודכן, תהיה רשאי לפנות אלינו באמצעות מייל לכתובת: [email protected] בבקשה לתקן את המידע או למחקו.